Kde žijeme, v jakých energiích?

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Energeticky jsme spjati s místem, kde bydlíme. To čeká na to, abychom jej poznali, milovali a chránili. Abychom nalezli vědomý kontakt k místu bydliště. Říká se, že šaty jsou jednou a dům druhou kůží člověka. Na bydliště lze pohlížet jako na morfické pole, které obklopuje lidi, kteří jsou si většinou cizí.

První cestou k bydlišti je vnímání. Když čistě vnímáme, můžeme konat dobro. Prvním krokem je poznávání, potom pochopení, rozhodnutí k činu a provedený skutek, úprava na základě nacítění a pochopení. V těchto krocích je obsazen etický závazek k místu a završí se v jednání, které z něj často plyne. Jednáním vzniká emocionální vztah k místu. Podle C. G. Junga i nejnovějších poznatků se psychická energie v hloubi spojuje s fyzickou a tak je zřetelné, že svým spirituálním a emočním příklonem můžeme místu vlévat svoji blahodárnou energii. Již vědomí účinku našeho jednání pak zvyšuje energii, kterou vyzařujeme a tím se zvyšuje potenciál místa. Vše je spojeno a odráží se podle zákonů rezonance.

Léčivá práce, ať již v domě, v místě bydliště, nebo jinde v krajině, znamená léčivou rezonanci, vytvářenou procesem naší vlastní přeměny.

Setkávat se s místem znamená také rozpoznat, proč si předkové vybrali k žití právě toto místo. Co se od té doby stalo, odehrálo, kdo se přistěhoval nebo narodil. Jako následníci na daném místě neseme i odpovědnost za to, čím předkové zasáhli do určité struktury, např. nevhodnou výstavbou. Meditativní příklon k vnitřním poselstvím a naslouchání svým vnitřním pocitům napomůže odkrytí a lepšímu pochopení všech souvislostí.

Každou stavbou a každou změnou zasahujeme do určité struktury. A nemění se pouze samotné místo, ale i to, co je propleteno jako síť s okolím. Proto je důležité znát vnitřní historii místa, abychom pak mohli odpovědně reagovat. Mnohde je projevena dřívější nedbalost až neúcta k místu, kdy např. není ponecháno útočiště pro jemnější bytosti nebo uchování tajemna. Nekompromisně často používáme, zneužíváme a pošlapáváme všechno. Nerozpoznáváme zvláštní jemné síly krajiny a zakryjeme je novou zástavbou. Nerespektujeme přirozené proudění energií v krajině a necitlivými změnami a výstavbou proudění blokujeme a umrtvujeme, tím oslabujeme sílu místa.

Úkolem geomanta je navnímat na pozemku nebo v krajině přirozené proudění životních a živlových energií, jejich koridorů, energetických vírů a jejich charakteru (polarity) a vhodným umístěním domu je podpořit. Nepřerušit jejich tok, ale posílit tyto koridory i s využitím přidaných zářičů nebo vytvořením akupunkturních bodů, menhiru pro ochranu, stabilizaci i posílení energií a harmonie místa nebo domu s okolní krajinou.Další kapitola >> Poznávání krajiny (bydliště)