Stavby a jejich interakce v krajině

Zpracoval: Kamil Pokorný autor a webmaster

 

Místa jsou jako bytosti a komunikují spolu. Můžeme poznávat a naučit se bezprostředně pociťovat, jak jsou jednotlivá místa strukturována a jak spolu komunikují.

Hrady a zámky se většinou stavěly na silových bodech krajiny.
Také tržiště, staré radnice, větší hospodářství.
Studny ležely často na pozitivních linií ulic stejně, jako jsou axiální ulice a městské brány na geomantických liniích.
Naproti tomu hranice pozemků a některé ulice leží na zónách, připravujících o sílu, takže jejich používání na neutrálních plochách je pro lidi blahodárné.

To jsou základní principy s nimiž se setkáváme i na starých statcích – zdi stávají na rušivých liniích, aby se zvířatům zajistilo dobré místo.
Zvířata se vypouštěla na pozemku a sledovalo se, kam si opakovaně ulehají pro odpočinek. Tam se pak vybudoval objekt.
Valy stály na globální mřížce, strážní věže na povzbuzujících bodech, větrné mlýny na pravotočivých průsečících mřížky.

Kostely jako centra přijímající duchovní a kosmické síly zesilují proces přeměny a vyzařují tyto síly svými věžemi. Vliv má i tvar věží a materiál krytiny. Podle toho vyzařují jin nebo jang, podle tvaru například cibulovité věže energii Venuše, špičaté věže Saturnskou sílu, atd. Zvuk zvonů podporuje a roznáší tyto síly do krajiny.

Kolem každého osamoceně stojícího předmětu vibruje energie. Věže navíc přitahují pozornost a hromadí energii. Jsou to velké antény, které vyzařují do vesmíru přebytečnou energii.

Mezi dvěma budovami vibruje energie. To zjistíme i proutkem mezi dvěma tyčkami zabodnutými do země a nebo dvěma zdravými jablky. Proto nastává také interakce mezi menhirem a okolním vyvýšeným objektem. Roli hraje také tíha objektu, kterou tlačí do země. Tíha způsobuje hromadění energie a aktivuje protisíly půdy a představuje energetické napětí.

Zvláštní budovy určitého účelu jako hrady, zámky, banky, radnice, nemocnice, vězení, soudy, policejní budovy, vyzařují v určitém místě kvalitu specifického charakteru. Jsou to sídla vykonávání moci, pořádku, trestů a vyvolávají v nás určité psychické reakce, některým se lidé vyhýbají. Je dobré, vyznačit tyto budovy do plánu a vnímat je z hlediska účinků.

V bankách se hromadí energie a jejich budovy vyzařují klidovou neživou sílu.
Teplárny představují srdce města, dodávají teplo.
Vodárny a vodovody představují vyživující aspekt.
Podzemní stoky a kanalizace jsou jako střeva, důležité pro odvod odpadu.
Čističky odpovídají vyměšování.
Elektrické rozvody jsou jako nervová vlákna, ale musíme být opatrní na jejich škodlivé vyzařování do určité vzdálenosti, která je ve skutečnosti násobkem neopatrných stavebních limitů, které nastavují nerozumně krátké ochranné pásmo.
Podobně vysílače slouží k přenosu informací a zpráv a představují komunikaci a tok energie, ale opět musíme být opatrní na jejich vyzařování – zákonné limity nás chrání až před výkony, ohřívající tkáň, zatím co na netermická škodlivá působení se nehledí.
Metro a železnice ztělesňují proudy vědomí a energií, ale opět pozor na dlouhodobé expozice nebo bydlení blízko železnice a napájecích trolejí.

Z energetického hlediska mohou informace a emoce ulpívat na všech látkách jako emocionální zátěž.
Opatrní bychom na to měli být zejména u budov, kde se intenzivně žilo, trpělo, pracovalo. Pokud se kasárny přemění na školu nebo nemocnice na družinu, nebývá to dobré. Bývá důležité energetické očištění.

Schody představují spojení mezi dvěma rovinami. Vstoupíme – li na velké schodiště, je to nadsmyslový zážitek s novými poznatky. Vystupování na kopec, horu, k nebi, na trůn, nebo sestup do podzemí nás převádí do jiné životní kvality.

Ulice vedou tok energií. Přivádí potravu v podobě ještě nepřeměněné energie. Intenzivní a rychlý proud dopravy nabírá energii a vede ji k určitému cíli nebo směru. Rovné a dlouhé ulice vážou energii až příliš, vyzařují ji s velkou intenzitou a vrhají na vše příčné. Klikatější ulice představuje zpomalení, více klidových zón. Ve slepých uličkách může energie zatuchnout – neustále krouží kolem sebe samé.

Náměstí umí vyvolávat povznášející pocit, pokud jsou dobře postavena. Zvláště s podporou kašny, sloupu, pavilonů, vzniká tato mocná energie již díky geometrickému půdorysu, nezávisle na silách země. Okolní budovy shromažďují sílu a vážou ji v prostoru náměstí. Známe to u mnohých staročeských malebných náměstí jasného půdorysu, s kašnou, domy s podloubími. Cesty vedoucí k náměstí mají být jen tak široké, aby energie přespříliš neunikala. Z jednoho náměstí se lze vcítit do atmosféry celého města. Je příjemnější, projít si náměstí po diagonálním kříži, pokud chceme nabrat nové povzbudivé podněty a sledovat reakci vlastního těla a pocity, které to v nás vyvolá.

Pomníky připomínají bolavé střepy v kůži země i tam, kde už je „nevidíme“ protože jsme na ně zvyklí. Hojivě zde působí nové uctění události, která se stala, nebo i jejich odstranění a nahrazení novými impulzy. Pomníky přitahují značnou pozornost a ukládají ji ve formě energie, protože jsou vědomě ztvárňovány a získávají tak jednoznačné nasměrovávání energií. Někdy je vhodné pomník odstínit keři, zděným valem nebo mentálně.

Skládky, jatka, zbrojírny, to vše je spojeno dlouhodobě s bolestmi a emocemi starých událostí a vyzařuje je. Dlouho působící účinky nebo silné emoce veliké intenzity (zvláště zvířat při porážce) potřebují příslušné léčení. Proto je důležitá kartografie těchto oblastí, abychom se vyhnuli jejich osídlení, nebo předem provedli léčivou práci a usmíření, srovnání hladin energií a harmonizaci. Události z minula dokáží způsobovat opakované nezdary ve vztazích nebo fungování firmy, jestliže je takto místo zatíženo dlouhodobými negativními emocemi a událostmi, strachem, smutkem.

Hřbitovy jsou prostorem zřetelně odděleným pro duchy. Po energetické stránce je potřeba od sebe zřetelně a viditelně oddělit místa určená živým a mrtvým. Dnešní kultura umírání a smrti bývá zvrácená. Často vážeme mrtvé svojí pokračující nákloností, místo abychom se s nimi láskyplně rozloučili v jistotě, že naše existence zde na zemi je pouze pomíjivá. Místo vázání energií jde o její uvolnění. Hřbitov znamená zřetelné oddělení „duchů“. Obce si hřbitovy zespolečenštěly, ale nesmí docházet k nekontrolovanému proudění energií do míst, kde se bydlí, aby se neodčerpávala síla. Pokud zůstane hřbitov jasně zachován, je díky míru, který vyzařuje, s oblibou navštěvovaným místem k rozjímání. Je hlavně místem, kde dochází k rozloučení, proto se zde záměrně sázely stromy, které slouží podle starých zvyků duším jako místo přechodu do jiných světů.

Působení forem si můžeme všimnout u budovy se špičatými kovovými fasádami, nebo chlad některých módních plášťů budov – často instinktivně uhýbáme na druhou stranu ulice. Učení feng-šuej popisuje spoutanou energii rohu. Platí to i pro budovy, kde jeden dům může ovlivňovat druhý. Podstatné jsou i rohy budov, mířící doprostřed jiné budovy. Siluety města, obce nebo ulic vypovídají hodně o jejich vnitřním účinku. Jsou hranaté, ohnivé, neklidné, nebo mají klidnou důstojnost v podobě stejné výšky říms? Unavuje nás podobná výška domů, působí nudně, stísněně, nebo působí tísnivě moc vysoko se tyčících bankovních budov?

Působení aktivit v místě bydliště nebo v krajině záleží na převaze povolání a činností, což podmiňují blízké obchodní cesty, ale i osobnosti, které zde žily. Školy a univerzity také ovlivňují a vypovídají o kvalitě místa. Jemnějšími prvky jsou znaky, symboly, barvy, slova, název místa. Především ty převažující pak mají vliv na místo a okolní krajinu. Také stavební materiály, opakované pachy, tradice, zvyky a jiná specifika. Obecně pak cestovní ruch, motory, hluk, reklamy, osvětlení, ale i míra spotřeby, prosazování sebe sama, míra stresu a životní úroveň se podepisuje na celkovém charakteru a vyzařování místa.Další kapitola >> Kosmogramy